Pla TAC de centre

Concepte de TAC. Tecnologies de l'aprenentatge i del coneixement 


La Societat del Coneixement demana a l'escola que es formi l'alumnat en:

  • L'adquisició de coneixements nous
  • El foment del treball col·laboratiu i en equip, participació i presa de decisions
  • L’esperit emprenedor i amb iniciativa, presa de decisió sobre l'ús, disseny i avaluació de mitjans textuals i audiovisuals en els diferents contextos d'ensenyament i aprenentatge.
  • L’estímul per a la recerca i per a la creació de coneixements
  • L’actitud d'aprenentatge permanent, al llarg de tota la vida
  • Promoure la utilització de recursos tecnòlogics en situació d'ensenyament i aprenentatge


Relació amb les TIC.


Tal i com he pogut llegir en diferents fonts d'informació, es tracta de posar les TIC al servei de l'escola per tal de millorar tots els processos d'e-a i fer més eficients les diferents tasques que es desenvolupen a l'aula. Incloure les TIC en aquest projecte ens permetrà innovar i transformar en positiu l'entorn educatiu.


Què és el Pla TAC de centre. 


És a dir, el Pla TAC haurà de ser una estratègia, entesa com a itinerari que formula com es poden aconseguir els objectius estratègics: millorar els resultats educatius i afavorir la cohesió social. 
Cal planificar en quina forma les tecnologies s’usaran per a l’aprenentatge i el coneixement i avançar així cap a una escola amb maduresa tecnològica. 


Quines són les seves principals propostes.


• Establir una comissió TAC encarregada d’endegar i desenvolupar el Pla el màxim de representativament possible. 
• Identificar els problemes i ordenar-los de forma gradual atenent els recursos i possibilitats del centre per tal de facilitar la selecció de possibles solucions. 
• Establir una relació de tasques relacionades amb les tecnologies i assignació de responsabilitats. 
• Analitzar de forma acurada l’impacte de les tecnologies en diversos àmbits: el currículum, la metodologia, l’organització de l’aula, l’organització escolar i els mètodes d’avaluació. 
• Determinar les necessitats de  flexibilitat horària i grupal de l’alumnat. 
• Establir uns objectius de canvi possibles, esglaonats en el temps, amb un calendari de desenvolupament que pugui ser complert amb comoditat. 
• Establir un pla de formació conjunt per al professorat focalitzat en les competències didàctiques però atenent els diversos graus de domini de les TAC.


 Relació amb la meva experiència a l'escola

A l'escola IPSE, disposaven d'un pla TAC en procès de construcció. Concretament, aquest any ja començaven a integrar-se algunes de propostes per a la integració de les TIC en l'ensenyament i aprenentatge. Per fer-ho s'utilitzaven alguns recursos com:
 -Fonts de consulta i referència: enciclopèdies, diccionaris, atles…
-Exercicis com el JCLIC.
-Webquestes.
Entre d'altres, en algun curs on jo no hi era present vaig escoltar que estaven tractant amb llibres digitals però no vaig tenir l'oportunitat de veure-ho. 

Crec que és molt interessant integrar les tecnologies en qualsevol escola ja que aporta un gran ventall de possibilitats tan per alumnes com per mestres. 
Per als alumnes perquè poden trobar activitats que s'adapten al grau de dificultats que desitgin, és una nova forma de treballar, ofereix noves eines, fomenta l'autonomia de l'alumne i s'adapta a les seves necessitats.
Per al mestre suposa un gran suport que permetrà el treball col·laboratiu dels alumnes i el mestre, l'exigència d'una formació continuada i un bon seguiment dels nens i nenes.

En el cas de l'escola IPSE o qualsevol altra, l'escola s'ha d'adaptar a la societat de la informació, estem en l'era tecnològica, no podem seguir ensenyant basant-nos en metodologies tradicionals on el mestre té tot el coneixement. Ara, la informació està a l'abast de tothom i cal un altre plantejament. Amb la integració de les TIC tenim finestres obertes a tot el món.

La digitalització, és una camí sense tornada, no hi ha marxa enrere i cal tenir-ho en ment.

Fonts d'informació consultades:


http://ca.wikipedia.org/wiki/Tecnologies_de_l'aprenentatge_i_del_coneixement

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Pla_TAC_centre/ARXIUS/TAC_1.pdf


No hay comentarios:

Publicar un comentario