Teories de l’aprenentatge i aplicacions educatives de les TIC.

Fent memória, quan vam començar el primer any del grau d'educació primària a l'assignatura de pedagogia vam tractar els diferents enfocaments pedagògics. (Conductisme, Cognitivisme i Constructivisme)
En aquest apartat del bloc, em disposo a buscar exemples de les noves tecnòlogies de la informació i comunicació que segueixin cadascún dels diferents paradigmes. 

El conductisme a les TIC

 El conductisme es basa principalment en un model lineal de transmissió de coneixements, on el docent es qui dirigeix el procés d'aprenentatge i l'estudiant té un paper passiu.
L'objectiu es que l'alumne aconsegueixi l'aprenentatge a través de conductes seqüencials i repetitives de manera individual.
Es un platejament unidireccional, que no ofereix retroalimentació.

Una manera clara de poder observar el conductisme a les TIC són tots aquells jocs didàctics d'assaig-error  Trobem nombrosos exemples d'aquesta teoria, com per exemple el LOGO, moltes de les activitats del jclic, els EAO ( Ensenyanza assistida per ordenador) com els processadors de textos o les fulles de càcul (Microsoft word i excell) cercar una informació seleccionada pel mestre procedent de fonts d'informació com les enciclopédies Encarta o Viquipèdia...

Reflexió
 Trobo que aquesta metodologia pot ser útil en certs moments, però actualment els mestres per comoditat abussen del seu ús. Per exemple, a l'escola on estava de pràctiques la mestra d'informàtica preparava activitats del jclic relacionades amb els temes que s'estaven fent a les diferents matéries. L'únic que feien els alumnes era avançar en les diferents activitats ( Molts dels alumnes responien a l'atzar per avançar més ràpid), fins a acabar els diferents paquets de sessions que tenia cada apartat.
Amb els recursos que tenim a l'atzar en diferents pàgines web, trobo que podem trencar amb aquestes teories poc flexibles i trobar activitats de metodologies més dinàmiques i que garanteixin l'aprenentatge significatiu dels alumnes.El cognitivisme a les TIC

He pogut comprobar que els EAO, han guanyat complexitat amb el temps i s'han adapatat a les noves competéncies que han d'assolir els alumnes.
 Les aplicacions de la intel·ligència artificial a l'educació aporten operacions intel·lectuals que exerciten la memòria de l'alumne i tenen com objectiu conèixer, reconèixer i relacionar a través de representacions i processos mentals.
L'alumne ha d'adquirir un paper més actiu, i és per aquest motiu que proposen activitats amb materials interactius, simulacions, gràfics... que permeten als alumnes reflexionar i desenvolupar capacitats cognitives.

Per exemple, quan vaig estar de pràctiques a l'escola IPSE, la mestra es va recolzar d'un material audiovisual  que permetia als alumnes veure i escoltar com vivien alumnes procedents d'altres països.  A més, els alumnes van poder mantenir converses en situació real a través d'un programa que permetia fer vídeo-conferències amb alumnes d'Anglaterra. El programa que van utilitzar era l'Skype.

Reflexió
Gràcies aquest tipus de recursos i metodologia els estudiants generaven situacions de contacte real amb alumnes d'altres països que els permetien compartir experiéncies, practicar una llengua extrangera i generar un aprenentatge real on ells són els auténtics protagonitstes de l'aprenentatge.
Són recursos que tenim a l'abast, però  per falta d'innovació moltes escoles prefereixen seguir metodologies més tradicionals o en alguns casos no disposen de recursos suficients per fer aquest pasmolts  més enllà en el món de les TIC.

El constructivisme a les TIC

El Constructivisme es basa en la premissa que cada persona construeix la seva pròpia perspectiva del món que l'envolta a través de les seves pròpies experiències i esquemes mentals desenvolupats. L'aprenentatge està centrat en l'alumne.

L’enfocament centrat en l’alumne promou la participació activa de l’estudiant, el treball en equip, la construcció del coneixement d’una forma autònoma i col·laborativa, sempre amb el seguiment i suport del professor.

Amb la integració del web 2.0 els alumnes disposen de moltes xarxes socials ( facebook, twitter..) blogs (blogger i wordpress), programes que els permeten construir pàgines web (Jimbo) o activitats ( Jclic), fòrums on podem compartir opinions (Moodle)... Una llarga llista que permet als alumnes realitzar un aprenentatge compartit i fomentar la interacció entre els diferents membres de la comunitat educativa.

Reflexió
Avui dia, a més de tots els avantantges que podem trobar en les diferents eines que ens proporciona internet, s'està fent campanya per lluitar contra el mal ús que fan algunes persones. Utilitzen aquestes eines per abusar de la privacitat dels nens adolescents que entren en contacte en les diferents xarxes socials i blogs per primera vegada. És una llàstima que els pares i mares no puguin estar tranquils quan els seus fills estan conectats a la xarxa establint vincles afectius amb altres nens o compartint experiéncies. Tot i això, cada vegada es troben més possibilitats d'aprenentatge individual i col·lectiu en l'ampli ventall que ens ofereix el web 2.0.


En relació al web 2.0 podem establir una nova metodologia anomenada connectivisme que apropa cada vegada més la tecnologia com a part de l'aprenentatge.
 A continuació, us deixo una presentació on podeu informar-vos sobre les possibilitats que ofereix aquesta metodologia que ens permet compartir, col·laborar, participar, confiar, comunicar-se amb l'utilització de les TIC.

No hay comentarios:

Publicar un comentario